Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Het doel is onderwijs (zowel MBO als HBO, zowel BOL als BBL) meer toekomstgericht in te richten, aansluitend bij de benodigde kwalificaties voor de toekomst. Door dit meer in gezamenlijkheid op te pakken zal er ook (nog) meer en breder opgeleid kunnen gaan worden. Hiervoor wordt een langer termijn perspectief geformuleerd voor de opzet van een gezamenlijk opleidingshuis c.q. leerhuis voor zowel studenten als huidige medewerkers; een regionale poule van zowel studenten als pas gediplomeerden welke breed c.q. flexibel ingezet kunnen worden in de regio. Dit zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het opleiden (leerklimaat) én het behoud van (pas) gediplomeerde medewerkers.

Hier naartoe werkend zijn voor 2022-2023 de volgende focusthema’s benoemd:

A. Transmuraal opleiden
Vanuit het RIF project is er de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het transmuraal leren. Dit heeft o.a. geresulteerd in een toolbox ‘transmuraal opleiden’: https://www.zorgacademie-mb.nl/transmurale-leeractiviteiten/
Deze toolbox is een soort van naslagwerk, waar de opgedane kennis vertaald is in de opzet van de diverse transmurale leeractiviteiten. Deze ervaringen kunnen gebruikt worden om transmuraal opleiden als een olievlek verder te verspreiden in de regio. Het RIF project (de zogenaamde ontwikkelfase) wordt eind 2021 afgerond, waarbij hierna een nieuwe fase aanbreekt, gericht op continuïteit en verdere implementatie en borging. Vervolgstap is o.a. om dit nu ook meer te gaan verankeren in het onderwijs (in het curriculum). Er dient een analyse plaats te vinden hoe dit op te nemen in de diverse curricula; waar liggen kansen en mogelijkheden om transmurale zorg een plek te geven. Hiervoor dienen o.a. transmurale opdrachten geformuleerd te worden, samen met het werkveld.

Doelstelling t.a.v. het transmuraal opleiden is als volgt:
In 2022 is een concreet implementatieplan gereed en worden de eerste stappen gezet om het gedachtengoed van transmuraal opleiden verder structureel te verankeren binnen de opleidingen van het reguliere onderwijs. Dit zowel binnen het MBO als het HBO onderwijs.

B. Regionaal toeleidingstraject
Eind 2022 is een regionaal toeleiding traject gerealiseerd voor BBL-studenten, gericht op goede
informatievoorziening, diverse mogelijkheden qua oriëntatie voor potentiële kandidaten, (deels) gezamenlijke werving en selectie, aandacht voor onboarding en een passend opleidingstraject. Voor dit thema zal regionaal samenwerking gezocht worden met o.a. gemeente/UWV (WSP/het rangeerterrein/regionale mobiliteitsteams) en Midpoint (link met andere sectoren).

Aandachtspunten voor de verdere uitwerking van dit thema:

o Aandacht voor de opzet voor de diverse doelgroepen BBL-ers, o.a. kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, carrière-switchers en de middelbare scholieren.
o Link met andere initiatieven voor de diverse doelgroepen:
– Perspectief op Werk, bv project praktijkleren.
– Project Welslagen
o Link met mogelijke opzet van een regionaal Ik Zorg contactpunt (conform opzet in bv de regio Zuidoost)
o Het goed voorbereiden van zittende medewerkers op de diversiteit van studenten, waaronder bv de zij- instromers. Dit vraagt steeds een andere invulling qua begeleiding/coaching

Voor meer informatie over dit focusthema kunt u contact opnemen met Marjella Adriaans.