Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Goede zorg voor patiënten en cliënten beperkt zich niet tot één enkele zorgorganisatie of zorgsector. Transmurale zorg gaat over de muren van zorginstellingen heen. Met een soepele aansluiting tussen de organisaties in de zorgketen en het zorgpad van de patiënt/cliënt worden kwaliteit en continuïteit van zorg beter gewaarborgd.

Transmurale zorg is niet vanzelfsprekend. Het vraagt een cultuuromslag in denk en leren en doen van studenten, docenten en medewerkers in de zorg. En het vraagt passende kennis, vaardigheden, competenties en motivatie van (toekomstige) zorgprofessionals op MBO (3/4) en HBO-leerniveaus.

Transmuraal leren in het MBO en HBO-onderwijs kent uiteenlopende vormen. Van proeftuin tot afstudeeronderzoek, van meeloopdagen en shadowing tot praktijkopdrachten. De bedoeling is dat studenten tijdens een transmuraal leertraject in aanraking komen met verschillende organisaties en in die organisaties kennismaken met uiteenlopende aspecten rondom zorg en behandeling, de organisatie van zorg, kwaliteit van zorg, bejegening en communicatie. Doordat ze veel zien en leren kunnen studenten een belangrijke aanjager zijn voor het gesprek over transmuraal werken binnen een team/afdeling.

Transmuraal opleiden en werken is in de eerste plaats in het belang van de cliënt/patiënt, die kan vertrouwen op goede kwaliteit en continuïteit van zorg. De MBO- en HBO-student wordt gevoed met de kennis van ketenpartners en is daardoor in staat betere zorg te leveren. In transmurale opleidingstrajecten leren studenten vooral ook van en met elkaar. De meerwaarde voor zorgorganisaties is dat zij kunnen rekenen op duurzaam inzetbaar en meer allround geschoolde zorgprofessionals met een brede kijk op zorg.

 Welke transmurale leeractiviteiten zijn er?

In het najaar 2017 is het vierjarig RIF-traject Transmuraal kijken, leren én doen! gestart. Regionaal Investeringsfonds beoogt dat het beroepsonderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt en stimuleert de samenwerking tussen scholen, publieke sector en bedrijfsleven. Binnen het RIF-traject wordt een breed scala aan activiteiten opgepakt:  samenwerking tussen zorginnovatiecentra, de ontwikkeling van onderwijsmodules positieve gezondheid en transmurale zorg en transmurale stages.  
Implementation Practioners zijn de
aanjagers, verbinders, versnellers en facilitators voor transmurale onderwijspraktijk initiatieven. Zij verbinden de wereld van de (nieuwe) zorg op scholen met de dagelijkse zorgpraktijk. Inzet van IP-ers is bedoeld om innovaties in de praktijkopleiding (zoals transmuraal opleiden en positieve gezondheid) een boost te geven en om kwaliteit en kwantiteit van de stagecapaciteit in de regio te vergroten.