Samenwerken voor continuïteit van zorg en leren

“Toen ik hoorde dat er op mijn stageplek mensen waren besmet met Corona vond ik het in het begin best spannend door de onduidelijkheid rondom dit virus. Toch is het samen met collega’s gelukt om met een goed gevoel te werken tijdens deze tijd. Als je samen cliënten beter ziet worden dan is dat alle (in)spanning meer dan waard. Het was een periode waarin ik heb moeten wennen aan de omstandigheden, maar ik ben erg dankbaar dat ik deze ervaring mee heb mogen maken en kennis mee kan nemen naar de toekomst” (Marlou Scheffers, HBO Verpleegkunde student Fontys).

Marlou is één de vele honderden studenten die in onze regio een opleiding volgen in zorg en welzijn. Dat doen ze in een periode waarin Corona een grote impact heeft op de zorg en op het leerklimaat binnen de teams waarin zij stage lopen. Alle studenten een veilige en waardevolle stageplaats bieden staat met de huidige besmettingsaantallen flink onder druk. Het is alle hens aan dek om de continuïteit van zorg en de continuïteit van de stages te kunnen garanderen.

Tijdens de eerste Corona golf in het voorjaar van 2020 werden we overvallen door de nieuw situatie en lukte het niet om alle stages doorgang te laten vinden. Vooral eerste- en tweedejaars stages moesten worden stopgezet of konden niet starten. In nauwe samenwerking tussen onderwijs en praktijk werd voor deze studenten een alternatief onderwijsprogramma ontwikkeld en werden scenario’s uitgewerkt voor het inhalen van opgelopen achterstanden in het praktijkleren. Dankzij de intensieve samenwerking en de korte lijntjes konden we er samen voor zorgen dat praktijkexamens wel konden doorgaan en dat de uitval onder studenten beperkt bleef. Vanuit de onderwijsinstellingen werd extra online begeleiding ingezet en ook binnen de stage-organisaties werd aandacht besteed aan de mentale ondersteuning van medewerkers en studenten.

De druk op het leerklimaat door Corona was groot, maar bood ook kansen op nieuwe leerervaringen. Studenten voelden zich een volwaardig lid van het team en droegen met hart en ziel hun steentje bij aan de continuïteit van zorg. Samen zorgden we zo voor continuïteit van zorg en leren.

‘’Het aantal besmette cliënten op de afdeling liep al snel op. Ook de spanning steeg binnen de afdeling. Dit bracht heel veel uitdagingen met zich mee waar jij als verpleegkundige kan laten zien hoe creatief je bent in tijden als deze. Ik heb mogen laten zien wat mijn kwaliteiten waren en ben blij dat de Wever mij de mogelijkheid heeft gegeven om door te mogen gaan met mijn stage en ik heb die kans met beide handen aangegrepen. Een moeilijke tijd creëert geen helden. Het is tijdens moeilijke tijden, dat we de held in ons ontdekken! (Cengi Coskun, HBO Verpleegkunde student Fontys)”. 

De lessen uit het voorjaar hebben we meegenomen in de opstart van het schooljaar in September 2020. Om de korte lijnen verder te verstevigen werd een Regionaal Corona Crisisteam Opleiden ingericht (RCCO[1]) dat zo nodig wekelijks online bij elkaar zou kunnen komen. Al snel namen de besmettingscijfers toe en veranderde  “zo nodig” in “nodig”. De collega’s van het RCCO wisten elkaar te vinden en kwamen wekelijks bijeen om de situatie in onderwijs en praktijk te bespreken en elkaar te inspireren met goede voorbeelden om de continuïteit van leren te kunnen blijven waarborgen.

Ons gezamenlijk doel: maximale inspanning om alle studenten een stage bieden, ondanks de uitdagingen die Corona met zich meebrengt. Wanneer studenten door Corona in de problemen komen met het uitvoeren van stageopdrachten dan wordt in overleg met de docent gezocht naar een maatwerkoplossing. Kwaliteit van stage gaat in deze situaties boven kwantiteit van afgeronde opdrachten. Het resultaat is dat alle studenten, ook eerste- en tweedejaars, het afgelopen halfjaar stage hebben kunnen lopen met minimale uitval.

We hebben geleerd dat de uitdagingen zich niet allemaal laten voorspellen en dat vooraf bedachte scenario’s bijna altijd moeten worden bijgesteld. Dat de komende tijd nog voor uitdagingen gaat zorgen weten we, maar we geloven in de kracht van samenwerking en gaan er alles aan doen om ook het komende half jaar weer alle studenten een veilige en waardevolle stageplaats te bieden.

[1] Deelnemers aan het RCCO zijn: Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, ROC Tilburg, Amarant, GGZ-Breburg, Thebe, De Wever, ETZ, Mijzo en Zorgacademie Midden Brabant

GDPR