Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Er zijn vele thema’s denkbaar rondom het behoud en de betrokkenheid van zorgprofessionals. Denk aan het verder vormgeven van modern werkgeverschap: dat de werkgever de werknemer (de zorgprofessional) faciliteert en een omgeving creëert waarin goed werk mogelijk wordt gemaakt en de zorgprofessional tot zijn recht komt. Maar ook wellicht denkend richting een invulling van regionaal werkgeverschap in de regio. Belangrijk is hierbij de focus van de Zorgacademie voor ogen te houden, dus ons te richten op thema’s op het snijvlak van onderwijs en zorg.

Voor 2022-2023 zijn de volgende focusthema’s benoemd:

A. Persoonlijke ontwikkeling
Er zijn reeds vele initiatieven t.a.v. dit thema. Zo worden acties opgezet vanuit het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals, wordt ervaring opgedaan met de opzet van ‘werk als waarde’(samenwerking Tranzo met o.a. ETZ) en is er een project gestart ‘leren is altijd’ (branche VVT en ROC Tilburg).
Hoe kan dit thema concreet vorm krijgen tussen organisaties onderling? Hoe kunnen bij- en nascholing in zorg en onderwijs elkaar versterken? Hoe kunnen we zorgen voor zo min mogelijk overlap als het gaat om het ontwikkelen van activiteiten terwijl deze initiatieven er wellicht al zijn?

In 2022 vindt een verkenning plaats hoe bij- en nascholingsactiviteiten in zorg en onderwijs momenteel vorm krijgt bij alle betrokken organisaties, waar kansen liggen qua samenwerking en waar mogelijk geleerd kan worden van elkaars ervaringen.

Performance support
Performance Support is ondersteuning die ervoor zorgt dat medewerkers (student/medewerker) op de werkplek precies díe informatie krijgen die ze op dat moment nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dit veelal door het direct raadplegen van (digitale) leerbronnen.

Performance support is daarmee ondersteunend aan bovenstaande doelstelling met betrekking tot de
bij- en nascholing van medewerkers en draagt daarmee bij aan het uiteindelijke behoud van
medewerkers door persoonlijke ontwikkeling. Daarom trekken we samen op om performance support
in te bedden in de regio zonder ‘het wiel opnieuw uit te vinden'.
In 2022 vindt een analyse plaats van welke digitale leersystemen reeds worden gebruikt in de regio (bv
AskMe, Profportaal Zorg etc), wat mogelijkheden zijn om deze in te zetten voor de diverse
doelgroepen en worden waar mogelijk de eerste systemen gedeeld.

B. Transmurale loopbaanpaden
In 2022 worden minimaal 3 verschillende transmurale loopbaanpaden gerealiseerd voor minimaal 12 (pas) gediplomeerde medewerkers
Loopbaanpaden geven medewerkers meer zeggenschap en invloed; wanneer we dit over organisaties heen in de regio organiseren, komt er meer ruimte voor de medewerker. Tevens kan d.m.v. loopbaanpaden kennis en kunde worden gedeeld. De opzet van loopbaanpaden kan evt gecombineerd worden met de inzet van duo-contracten, waarbij het uitbreiden van deeltijdcontracten in de zorg belangrijke bijvangst kan zijn. Denk daarbij ook aan duo-contracten onderwijs en zorg (bv docenten die ook in de zorg werkzaam zijn).
Gestart wordt met een analyse waar medewerkers behoefte aan hebben, bv de paden linken aan de inhoud van de huidige functie (met als doel kennis verhogen van de ketenzorg) of (juist) niet? Of een combinatie ervan qua aanbod? Op basis van deze behoefte worden de verschillende loopbaanpaden vormgegeven. Hierbij wordt, waar mogelijk en gewenst, gebruik gemaakt van voorbeelden in andere regio’s c.q. Brabant breed:

o Talent for Health: https://transvorm.org/actueel/nieuws/127/talent4health-zuidoost-brabant-behoud-van-jonge-hbo-v-verpleegkundigen
o Noordoost: samenwerking tussen o.a. ziekenhuis, gehandicaptenzorg en V&VT. Zij bieden maatwerk loopbaanpaden aan op basis van de vraag van de medewerker.
o Zuidoost: Het project ‘Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving’, waaronder het werkpakket Slimmer ontwikkelen.

C. Behoud studenten
Een goede stage- en inwerkperiode voor zowel studenten als nieuwe werknemers zijn van belang, alsmede een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk. Er gebeurt al een en ander op dit thema, zoals het Brabantbrede Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals. We sluiten aan bij wat er al gebeurt in dat actieprogramma. Aanvullend hierop is een nadere analyse van de uitval van studenten gedurende de opleiding gewenst, waarna nieuwe ambities kunnen worden uitgewerkt.

D. Deeltijdfactor
Het is alom bekend dat de gemiddelde deeltijdfactor van medewerkers in de sector Zorg en Welzijn lager is dan het gemiddelde van alle sectoren in Nederland. Het verhogen van de deeltijdfactor kan direct een substantiële bijdrage leveren aan de arbeidsmarktkrapte.
Belangrijk hierbij is de kaders en randvoorwaarden goed in beeld te brengen (denk aan arbeidstijdenwet,
impact op toeslagen etc.) en te kijken naar de mogelijkheden binnen die kaders. We kunnen hierbij ook zeker leren van de aanpak binnen organisaties en ervaringen vanuit het landelijk project Het Potentieel Pakken. Kennisuitwisseling en waar mogelijk samen optrekken t.a.v. dit thema (bv ook als het gaat om de onderlinge inzet van personeel) zijn hierbij het uitgangspunt. Voor dat laatste kan ook geleerd worden van de pilot RITZ

(Regionale Inzet Tijdelijk Zorgpersoneel) welke vanaf oktober 2021 gestart is in de regio Midden- en West Brabant. Belangrijk is ook om te kijken naar mogelijkheden in samenwerking met het onderwijs. Denk hierbij aan de inzet van docenten in de zorg of door onderwijs flexibeler in te richten om deeltijd werken beter te kunnen combineren. Het volgende is nodig om te komen tot een verhoogde deeltijdfactor in 2023 en 2024.

We brengen in 2022 de kaders beter in kaart, zodat we binnen die kaders stappen kunnen zetten om de deeltijdfactor te verhogen. We leren van bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden binnen de kaders.

Voor meer informatie over dit focusthema kunt u contact opnemen met Ellen Toet.

Sociale en technologische innovatie als belangrijk middel

Het verhogen van instroom in opleidingen en verminderen van de uitstroom uit de sector zijn belangrijk,
maar zullen nooit genoeg zijn om de tekorten op de arbeidsmarkt volledig op te lossen. Om die reden zal
ook naar oplossingen gezocht dienen te worden in o.a. het anders werken, anders leren en organiseren en
het inzetten van technologische innovatie. Daarom moeten sociale en technologische innovatie onderdeel
uitmaken van de twee benoemde focusthema’s onderwijsvernieuwing en leven lang leren en behoud van
zorgprofessionals. Innovatie is daarmee een middel om onze missie te bereiken. Ook bij dit thema zijn er
linken met reeds lopende initiatieven, o.a.: HIS-Implementation (HIS-I), Getlab, innovatienetwerk Z&W
(met het innovatie lab als onderdeel van Mindlabs), RIF Zorgtechnologie van kennispact MBO Brabant:
hierbij zal ook ingezet worden op fieldlabs. Waar mogelijk sluit de Zorgacademie aan bij deze initiatieven,
wordt kennis actief gedeeld binnen een nader uit te werken (digitaal) platform.