Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Transmurale zorg is toegesneden op de behoeften van de patiënt en wordt verleend op basis van afspraken tussen zorgverleners over samenwerking, afstemming en regie. Zorgverleners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met duidelijke deelverantwoordelijkheden.

Transmuraal opleiden leidt studenten en leerlingen op voor een ketenloopbaan in de zorg. Het leidt tot beter gekwalificeerde medewerkers, die voldoen aan de eisen van de nabije toekomst. De nadruk ligt op de eigen regie van de zorgvrager. De zorgprofessional volgt de zorgvrager in zijn/haar zorgnetwerk en kan daarom over de muren van de eigen organisatie heen kijken, leren én handelen.

Visie

Transmuraal opleiden levert een bijdrage aan kwaliteit van zorg. Het leidt tot
– een verbeterde samenwerking tussen organisaties
– waarborging van een gezamenlijk duurzame zorgverlening.
– deskundigheidsbevordering en een continu leerklimaat waarbij flexibel leven lang leren voor studenten en medewerkers centraal staat.

Onder medewerkers verstaan we alle disciplines binnen zorginstellingen van alle lijnen en opleidingsinstituten:
– studenten van verschillende niveaus
– zorgverleners,
– managers
– klinisch expertise

Voortgang

We willen het transmuraal opleiden verder verankeren. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid van een regionaal keuzedeel (MBO) en minor (HBO) Interprofessioneel werken in zorg & welzijn, voor studenten en zittende medewerkers.

We organiseren in het kader van transmuraal kijken, leren en doen een inspiratiebijeenkomst, met vertegenwoordigers van fieldlabs.

Meer weten

Toolbox Transmuraal opleiden

In het najaar 2017 is het vierjarig RIF-traject Transmuraal kijken, leren én doen! gestart. Met subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds is een breed scala aan activiteiten opgepakt waaronder: samenwerking tussen zorginnovatiecentra in een zorginnovatienetwerk en transmurale proeftuinen.

De toolbox Transmuraal opleiden is een naslagwerk, waar de in het RIF-project opgedane kennis over transmuraal leren is vertaald in een verzameling leeractiviteiten. Daarmee wordt het RIF-project afgerond en breekt een nieuwe fase aan, gericht op continuïteit, toepassing en borging (in het curriculum). We onderzoeken hoe het transmurale opleiden op te nemen in de curricula van opleidingen en transmurale zorg een plek te geven, onder andere door samen met het werkveld transmurale opdrachten te formuleren.

Aan de slag?

We delen de toolbox met best practices uit het programma voor ieder die aan de slag wil met transmurale leeractiviteiten.

Meer weten?

Projectleider: Marjella Adriaans: marjella.adriaans@gmail.com