Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Leren in een andere organisatie 

o    Studenten gaan bij elkaar in de keuken kijken door aantal dagen met elkaar mee te lopen of stage te lopen.

o    De dagen staan in het teken van kennismaken met elkaar, met de organisatie en met haar cliëntgroepen. Wanneer ze binnen een ander dan het eigen werkveld stage lopen, is het nuttig om met de bril van het ‘eigen’ werkveld te kijken.  Wat zie ik? Wat valt me op? Oh, doen ze dat hier zo, hoe gaat dat op mijn werkplek? Kan ik dat op mijn werk ook toepassen? Of juist niet? De student leert onderzoekend en bevragend en krijgt zich op een deel van de keten die de patiënt/cliënt volgt.

  Door stage te lopen in een ander werkveld dan het eigen werkveld ervaren studenten hoe binnen andere sectoren de zorg is georganiseerd. Zij maken kennis met hoe in andere organisaties gewerkt wordt aan thema’s als kwaliteit, veiligheid, zorgtechnologie en efficiency.

o    Het leren is niet beperkt tot één onderwerp of thema, het gaat om leren vanuit een breed perspectief.

o    Een kijkje nemen bij een andere organisatie dan de eigen werkplek kan kortdurend zijn (meeloopdagen) of voor een langere tijd (stage).

o             Meeloopdagen:

De bedoeling is dat studenten elkaar de locatie laten zien waar ze stage lopen. De ene dag loopt een student mee met een medestudent en een andere dag omgekeerd. Het aantal dagen kan wisselen, 1 meeloopdag per locatie lijkt voldoende. Zijn er 2 locaties aan de transmurale BPV-opdracht verbonden, dan betekent dat 2 meeloopdagen, zijn er drie locaties verbonden dan betekent dat 3 meeloopdagen.

o             Stage:

Avans Hogeschool heeft gewerkt met de variant dat studenten tijdens één stage kennis maken met twee werkvelden en werken aan een onderzoeksopdracht/ verbetervoorstel. Student A loopt stage in werkveld 1 en Student B in werkveld 2. Deze werkvelden zijn aan elkaar gekoppeld door ketenzorg (bijvoorbeeld Neurologie ziekenhuis en Neurorevalidatie in het verpleeghuis). Na 10 weken wisselen de studenten van werkveld; dus student A naar werkveld 2 en student B naar werkveld 1. Samen hebben de studenten de opdracht om een patiëntprobleem te onderzoeken en een verbetervoorstel te doen. Het biedt een mooie kans om in verschillende organisaties te kijken. Om verschillende reden is Avans met deze stagevorm gestopt.

  3e en 4e jaar MBO: verzorgende (IG) en MBO-verpleegkundige.  Dit is voor studenten die opgeleid worden in één werkveld; bijvoorbeeld bij een BBL of doorstroom BBL traject  bij één werkgever

o    3e en 4e jaar HBO, evt. mogelijk bij alle studenten vanaf leerjaar 2. Voorwaarde is dan wel dat de stageduur 20 weken is. Anders is het te kort om BPV leerdoelen op de eigen afdeling relaxed te behalen.

  In het kwaliteitsdossier MBO of beroepsprofiel HBO moet transmuraal werken een duidelijke plek hebben. Dat betekent dat transmuraal leren past bij consortiumopdrachten of het curriculum. Is dat niet het geval dan komen de vervolgstappen transmuraal denken en doen zeker niet van de grond.

o    Uitwisseling in de keten past bij:

MBO:
                Kwalificatiedossier MBO verpleegkunde  B1-K1-W5, B1-K1-W6 en B1-K2-W2
                Kwalificatiedossier MBO verzorgende IG en B1-K1-W7 en B1-K2-W2

HBO:       
                Verschillende Canmedsrollen, maar het accent ligt op organisatie en samenwerken

o   Contact leggen met ketenpartner om uitwisseling tot stand brengen en tot een goede opdracht te komen

o    Samen met student kijken of en hoe meeloopdagen verwerkt kunnen worden in een consortium- of BPV (keten)opdracht

o    Meeloopdagen faciliteren voor de student, laat roosteraar meeloopdagen inplannen en de student niet meenemen in de dagplanning

o    Het is lonend als werkbegeleiders ook een dag uitwisselen en direct in de praktijk kennis kunnen maken met de andere organisatie

o    Bij meeloopdagen hoort een voorbereidingsopdracht voor studenten over praktische en inhoudelijke zaken (zie werkblad). 

o    Avans Ketenstage met opdracht; start leerjaar 3.

o    ETZ Traumachirurgie en De Wever Damast Spinnewiel; meeloopdagen als onderdeel van transmurale BPV opdracht.

  Thebe Elisabeth en Wever, Hazelaar, Miro: Werkbegeleiders lopen vooraf met elkaar mee; wisselen hierin ook kennis uit.